Linux software

 
Contact Us
net : p5-AddressBook
Perl5 module providing an LDAP addressbook interface
The AddressBook module provides a perl API for accessing LDAP addressbooks.
Version number : 0.16
Md5 : MD5 (AddressBook-0.16.tar.gz) = 486e93d1a8f11c7ca12f9674672a23c6 SHA256 (AddressBook-0.16.tar.gz) = c6aa70f2d95e78870dc9c89551990744ee5e285f7626587955a82bb8b883ffe6 SIZE (AddressBook-0.16.tar.gz) = 32634
Linux Software